Довідка

Корисні контакти Голосі��вського району 

1. Голосіївська державна адміністрація:

приймальня ��олови, відділ по роботі зі зверненнями громадян

Пр����спект 40 річчя Жовтня, 42 тел.226-24-57 тел.259-83-91

2. Управління Пенсійного фонду в ������������олосіївському районі

м. Києва ву����. Горького, 70 тел.200-88-57

3. Го��осіївсь��а міжрайонна виконавча дирекція Київського міського відді������ення фонду соц��а������ьного страхування з тимчасової втрати працездатності

вул. Дехтярівська, 53-а тел. 455-69-63

4. Голосіївський відділ Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

вул. Фрунзе, 160-б тел.362-88-96

5. Відділ державної реєстр������������������������������������������������і���������� юридичних о��і������������ та фізи����н��������х осіб п������������дп����������иємці���� РДА ��������������осіїв������ь��о��о району

Проспект 40 річчя Жовтня,38 – 44 тел.281-66-27

6. Голосіївський центр зайнятості

вул.Ломоносова, 10тел. 257-76-02

7. Відділ підприємницької діяльності, регуляторної політики та видач�� дозвільних документів РДА Голосіївського району

��роспект 40 річ��я��о����тня, 38 – 44 тел. 281-66-27

8. ��правлі��н�� освіти Р������А Голосіївського ������йону у ��������. Ки��ві

Просп����т 40 річчя Жовтня, 118-б т��л.257-12-57

9. Голосіївський райо����ий у м. ��иє���� центр со������іальн��х служб дл������ сім’ї, дітей та молоді

вул. Бубнова, 5 тел. 257-89-04

10. Управління статистики Гол��сіївському район�� м. Києва

П��оспект Науки 24,корп.2тел. 525-13-36

11. Управління Державного казначейства у Голосіївському районі м. Києва

тимчасова адреса:вул. Тере��енків��ька 11-а тел.202-17-81 пос��ійна адреса: вул. Володимирська, 69-а тел. 289-42-06

12. Г��л����сі��вс����е районне у��р��влі��ня юстиції у м. Києві

в����. Лом��но��ова 22/15��ел. 258-81-03

13. Управління ����тло��о-комунального господа��с������ва Голосіївської р��йонн������������ї у м. Києві державної адміністрації

Проспект 40 річчя Жовтня, 17-б т��л. 281-60-21

14. Голосіївське районне управління ГУ МВС України в м. Києв��

в��л. Голосіївська, 15тел. 525-65-60

15. Голосіївський ��айонний суд у м. Києві

в������. П��лковн��ка Потєхіна, 14-�� тел. 259-71-10

16. П��черс��ко-Голосіївський ��б’єднаний районни�� у ��. К��єв�� військовий комі��аріат

вул. ������м��нева, 1 тел. 285-03-50

17. Відділ торгівлі та поб��тового обслуговування у Голосіївському районі м. Києва

Про��пе��т 40 річчя Жовтня, 42 тел. 281-66-03

18. Опікунська рада

вул. Червоноармійська, 48, телефон: 269-04-30

19. Пасп��ртний стіл

вул. Г��ло��ії��сь��а, 15, т��лефон(паспортного відділу): 265-53-10

Корисні контакти Дарни��ьког�� району

1. Д��рницька державна а��мініст��ація:

приймальня Голови; відділ по роботі зі зверненнями громадян

м. Київ, вул. Кошиця, 11. 564 90 10 564 99 52

2. ����равління Пенсійного фонду в Дарни��ьком���� районі м. Києва

м. ��иїв, ��ул. Верб��цьког��, 9 563 35 37 562 68 27

3. ��арницька міжрайонна ��ик����навча дирекц��я Ки��вського міського ��ідділення фонду соціал����ог���� страхування з тимчасової вт����ати працездатності

м. Київ, вул. Попудренка, 34 566 22 08

4. ��арницький відділ Управлін��я виконавчої ��ирекції Фонду соціального страхування від нещасних ви��адків на вир��б��ицтві та професійних захворювань

м. Київ,��вул. Магнітогорська, 1 362 88 32 362 88 34 362 88 35

5. Відділ державної реєстрації юриди��них осіб т�� фізичних осіб підприємців Р������А Дарницьког�� райо����у

м. ��и��в, в����������������л. ��������л����йн������������������������к��, 21����562 61 58

6. Дарницький ��ентр за��нятості

м. Київ, вул. Заслонова, 22 567 27 29

7. ������ідді�� підприємницької ����і����л������н��ст��, ����е����������у��ят����р��ої полі��ики та видачі ��������оз��ільни�� документів РДА Д��рн��цького р��й��н��

����. ����и������в, вул. ��лійн��ка, 21��573 86 14

8. Упра��ління освіти Р���� Дарни��ько��о району м. К��єва

м. Київ, Харківське шосе, 168 562 64 54

9. Дарницький рай��нн����й у м. Києві центр соціальних служб для сім’��, дітей та молоді

м. Київ, Харківське ш����се, 57��563 05 32

10. Відділен��я статистики Дар��ицьк��го району м. Києв��

м. Київ, вул. Ялтинськ��������, 566 13 79 566 00 64 566 17 42

11. Упра����іння ��ер��авного казначейства у Дарницькому районі

м. Києва ����. Київ, вул. Ко��иця, 11 565 13 80

12. Дарниць��е районне у��равлінн�� юстиції у м. Києві

м. Київ, прос��ек�� Б��жана, 7 Є 563 72 32 563 99 98

13. ����правління житлово-комунального господарства Дарницької район����ої у м. ��иєві державної ад��іністра��ії

��. К��їв, Хар��і��������ке шосе, 1 564 20 40 563 02 96 563 95 39

14. Дарницьке Районне упра��лі��н�� ГУ ��В�� України в м. Киє��і

��. Київ, вул. Кошиця, 3А��572 70 07

15. Дарницький район��ий суд у м. Києві

м. К��їв, ву��. Кошиця, 5 566 42 70 566 35 26

16. Дарни����ький ра����онний �� м. Києві військовий ко��іс��ріат

м. Ки����в, вул. Бориспільська, 26 А 566 50 93

17. Відділ торгівлі та побутов��го обслуговування у Дарницьк��му районі

м. К��єва м. Київ, вул. Кошиця, 11 564 99 34 564 98 14

Ко��исні контакти Деснянського району

1. ��еснянська рай��нна у м. Ки��в�� державна адмін��страція:

приймальня Голови; відділ робо��и із зверненнями грома��ян

м. Київ, проспект Маяк��всько����о, 29
м. Київ, пр. Маяковського, 29 каб. 104, 111, 112
тел. 515-77-75, 545-34-90 те����������.: 547-20-60, 546-08-70

2 Упра����ління Пенсій��ого фонду Ук��аїни в Деснян��ькому районі

м. Києва м. Ки����в, в������. Каштанова, 6 тел. 545-11-49
3 Лівобережна міжрайонна виконавча дирекц��я Ф��н��у соціа��ьного страхування з т��мчасової втрати п����ацездатності

м. Київ, вул. ��опудренка, 34 тел. 566-22-08

4 Деснянський ��ідділ Управлі��ня виконавчої дирекц��ї Фонду со��іальн��го страхування ��ід нещасних ви��адків на в��робництві та профес��йних захворювань у м. Києві

м. Київ, пров. Магнітогорський, 1 тел. 393-34-30

5 Відділ регуляторної по��ітики, підпри����ницт����а РДА у Деснянському районі

м. Киє��а м. Київ, пр-т Маяковсь��ого, 29, к����б. 100
тел.: 547-85-00

6 Деснянський районний ��ентр зай��я��ості

м. Київ, вул. Ка��танова, 7 тел. 546-92-98

7 Відділ регу��яторно�� п����літики, п��дприємницт��а та видачі ��окументів дозвільного характеру РДА у Деснянському районі м. Києв��

м. Киї��, пр-т Маяковсь��ого, 29, каб. 212
тел.: 546-99-00

8 Управління осві����и РД���� �� ��еснянсько��у районі м. Києва

м. Київ, вул.��акрев��ького, 15-а
тел.: 546-67-80, 534-32-49

9 Десня��ський районний у ��.Києві центр соціальних служб д��я с��м’ї, дітей ��а молод��

м. ��иї��������, вул. Бальзака, 16-�� Тел. : 515-66-00

10 Відділ ��татистикиГоловне управління статистики у м.Києві

м. Київ, проспект ��аяковського, 29 м.

Київ,��������ул. Тургенівськ����, 71 тел. 486-71-38

11 ��ідділе��ня Державного ка��на��ейст��а у Деснянському район��

м. Київ, вул. Бальзака, 22 тел. 546-99-92 546-80-25

12 Деснянське управління юстиції у м. Києві

м. Ки������в, вул. Бальзака, 64, т��л. 515-60-93

13 Управ��іння житлово-��омуна��ьного господарства Деснянської районної у м.Києві ��ержавної ��дміні��трації

м. Київ, ��р. ��аяковського,29 тел.: 546-27-67, 547-72-90

14 Райо��не упр��вл��ння ��У МВС України ��

м. Києв�� м. Київ, ����ул. Д��айзера, 9-Б тел. 515-87-83

15 Районний суд

м. Київ, пр. ����аяков����кого, 5-В тел. 547-37-27

16 Районний у м. Києві Деснян��ький війсь����вий комісаріат

м. ��иїв, вул. Волкова, 2-А, тел. 518-41-80; те��. 518-40-00

17 Відділ т����ргівлі та сп��живчого ринку Деснянському р��йоні м. Києва

м. Київ, пр.Маяковського, 29 каб. 226, 227, 228, 231, 232. тел. :546-10-55, 546-07-17, 546-40-62, 546-50-87

К����ри��н�� контакти Дніпровськ��го району

1.Дніпровськ�� районна у м. Києві держ��вн�� адміністрація

приймальня Гол��ви; відділ по робот�� зі зверн��нням�������� громадян

 

02094, м. Київ-94, бул. Праці, 1/1 тел 559-10-73, 559-51-45

 

2. Управління Пенсійного фонду України в Дні��ровськ����у районі м. К����ва 02094,

м. Київ, вул. ��ракiвськ��, 18��тел. 559-11-90, 296-82-10

3. Лів����е��ежна міжра��онна в��ко��а����ч�������� дирекція Київського ��ісько��о відділе��ня фонду со��іального страхування з тимчасової втрати ����рацездатності

02094, м. Київ, вул. Поп����ренка, 34 тел. 566-22-08

4. Дніпровський відділ ��правління вик��навчої дирекції ��он��у соціальн��го страхування від не��асн��х випадків на виробництві та ����рофесійних ����хв����ювань

02090, м. Київ, вул. Пр��зька,18��тел. 573-52-81, 573-50-46

5. Уп��авлі��н�� з ��итань розвитку пі��приєм��ицтва та регуляторної політики Д��іпро������ьког������ району ��. Києва

����ід��іл підп����иємницької ��іяльнос��і та регул��тор����ої п����літики

02094, м. ��иїв-94,����бул. ��раці, 1/1 тел. 558-68-44, 558-09-00

6. ��ніпро��ськи�� районний центр зайнятості

02218, м. Київ, вул. Райдуж��а, 9-а тел. 540-17-77, 542-73-16

7. Ві��діл п��дпри��мн��ць��ої діяльності, регуля��орної політики та вида��і дозвільних документів РДА Дніпров��ького району м. Києва

02094, м. Київ, вул. П��жарськ��го,15 тел. 292-51-70, 292-33-94, 292-03-09

8. Упр��вління освіти РДА Дніпровського району м.Києва

02105, м. ����їв, просп��кт Ми��у,6-а��тел. 292-03-98

9. Дніпровський районний у м. Києв���� ������ентр соціальних служб для сім’��, дітей та молоді

02183, м. Київ,��бульвар Перов��,56 тел. 542-58-91

10. Відділення ста��истики Дніпр��вськ����го район�� м.Києва

02094, м. ��иїв, вул. Пожарського,15, пі����’їзд 2 тел. 559-62-20

11. Управління Державного каз��ачей��тва у у Дніпр����сь����о��у райо��������і м. К��єва

02100, м. Київ, вул. Бажова,11/8 ��ел. 559-38-54

12. Дні��р��вське районн�� управ����ння юстиції у м. Києві

02094, м. К��їв,вул. К��аківська, 20 тел. 292-97-10

13. Управлін��я житлово-комунальн����го господарс��в�� Дніпровської районної у м. Києві державної адмініс��рац��ї

02002,м. Ки����,вул. Челябінська, 9-г тел. 517-61-12

14. Районне управ��іння ГУ МВС України в м. Києві Дн��п��овського району

02100,м. Київ,в����. Червонотк��цьк��,2 тел. 559-08-39,559-19-63

15. Дні��ровськи�� рай��нний суд у м. Ки����ві

02105, м. Київ,вул. І.Сергієнка,3 тел. 558-17-00

16. Дніпровський районний у м. Києві військовий комісаріат

02094,м. Киї��, вул. Лебедєва,19-а, тел. 552-83-44

17. ����ідділ торгівлі та ��обутово��о об��луговування Дніпровс��к��й районі м. Києва

02094, м. Київ-94, бул. Прац��, 1/1, тел. 559-69-18, 559-73-66

 Корисні контакти О����олонськ��������го району

1. Оболонська райо��на у мі������ті Києві ��ержавна адмі��іст��ація:

– ��рийма����ьня ��олови;��

04205, м. Київ, вул. Тимошенка, 16, 418-38-49

2. Відділ р��боти із зверненнями громад��н Оболонської ра����онної у м��сті ��иєві державної а��мініс��рації

04205, м. Київ, вул. Тимошенка, 18, 413-75-15, 413-75-16

3. Управлі��ня Пенсійног�� фонду у О��олонс��ко��у районі м. Києва

04205, м. Ки��в, вул. Озерн����, 26-а, 467-86-97

4. Обол��нська міжрай��нна викон��вча дир��кція Київського міського відділення фонду соц����ального страхува��ня з тимчасової втрати працездатності

03113, м. Київ, в����. Дегтярівськ��, 53а, 456-00-35

5. У��равління в����конавчої дирекції Фонду с��ці��льного страхування від нещасних випад��ів на вир��бництві та професійних за��ворюва��ь у місті Києві

02660, м. Київ, пров. Магніт��горський, 1, 585-20-09,��362-88-60

6. Відд��л держа��н����х реєстраторів Оболонськ����ї районної ���� місті Києві ��ержавної адміністрації

04213, м. Київ, просп. Г. Сталінграда,57, 485-22-73, 485-21-58, 485-21-59

7. Районний ��ентр з��йнятост�� Обо����нського району

04210, м. Київ, вул. П. П��нча, 17 б, 464-26-62

8. Відділ регу����������рної політ��ки, підприємниц��ва та видачі документів дозвіл��но��о характеру Оболонської ра��оної у ��істі Києві ��ержавн��ї адміністрації

04213, м. Київ, просп. Г. Сталінграда, 57, 485-22-74

9.����правл��ння освіт�� ����А у Оболонському районі м. Ки����ва

– приймальня

04213, м. Київ, вул. ��. Гав��о, 11 а, 418-63-31

10. Оболонський районний у місті Києві центр соці��льних служб д�������� сім’ї, дітей та молоді

04211, м. Київ, вул. Л. Гавро, 7-г, 426-87-75

11. В����ді�� с��атистики у Оболон��ьком�� районі м. Києва

04205, м. Київ, просп. Оболонсь��ий, 28-в, 464-02-52

12. Управ����іння Державного к��зна��ейства у Оболонському районі м. Києва

04209, м. Київ, вул. Г. Дніпра, 31-а, 413-75-70, 489-92-20

13. О��олонське районне управління юстиції у м. К��єві, 

04201, м. Київ, вул. Полярна, 13-а, 462-33-50

14. Комуналь��е підприємство «Служба замовника ��итлово-комунальних послуг у Оболонс��ко��у рай��ні м. Києва

-приймальня

04213, м. К��їв, просп. Героїв Сталі��града,57, 411-33-32

15. Обол��нсь����е районне управ��іння ГУ МВС Украї��и у м. Києві

04210 м. Київ, вул. М. Мали��овськ��го, 2а, 418-31-33, 418-30-22

15. Оболон��ький районний суд у м. Києві

04212, ��. Київ,��вул. Тимошенка, 2-є, 418-73-60,426-45-63

16. Оболонський районний у м. Києві вій��ьковий комісаріа��

04211, м. Київ,��вул. Л. Гавро,16-а,����464-78-02

17. Відділ ��оргівлі та побу��ового обслу��овува��ня Об��л��нської ������айонної у місті Києві д����ржа��ної адміністрації

04205, м. Київ вул.Тимоше����ка, 16, 419-03-22, 418-87-45, 412-31-70

Корисні кон��акти Печер����ького району

1. Печерська районна у м. Києвi державна адміністраці:

– приймальня Го��ови; відділ по ро����оті зі зверненнями громадян

вул. Суворова, 15, 226-26-93, 280-35-85

2. Управління Пен��ій��о��о фонду в Печерському районі

м. К��є������а вул. Крутий узвіз, 4, 289-00-61

3. Печерська міжрайонна в����кон��вча дирекція Київського міського відді������ння фонду ��оціального страхування з тимча����ової втрати працездатності

вул. ��портивна площа, 3, 492-02-18

4. Печерськи�� відді���� У��равління виконавчої дирекції Фонду соц����льного страхув����ня від ����ещасних випадк����в н�� ви��обн��цтві т���� про��есійних з��хво��ювань

вул. Фрунзе, 160, корп. Б, 362-88-52

5. Управління з питань розвитк���� підприємництва та регуляторної ��о��ітики у Печ��рськом���� районі м. Києва

Відділ підприємниць��ої діяльності та регуляторної політики

ву��������. ����ув��рова, 19, 280-14-83

6. Печерс����ки�� ��ентр зайнятості

в����л. Бо��енко, 86д,��371-41-17

7. ��ідділ підпр����ємн��цької діяльност��, регулятор��о�� пол����ти��и та вида��і ������озвільних д��кументі���� РДА Печерського рай��ну

вул. ��уво����ва, 19, 280-14-83

8. Уп��авління о��віти РДА у ��ечерськ��му районі м. Києва

вул. ��нститутськ�� 247, 253-35-86

9. Печерський р����йо��ний у м. Києві центр соці��льних служб для сі��’ї, діт��й та молоді

вул. С����ворова, 15, 280-62-11

10. В��дд��л��ння статистик�� ���� Печерськ��му рай��н������ м. Києва

����ул. Московсь��а, д. 19/1,��280-01-57

11. ��пра��ління Держ��вного ка����наче��ства у Печерськом�� районі м. Києва

вул. Первомайс����го, 9а, 230-94-35

12. Печерс��ке районне управління юстиції у м. Києві

ву��. Різницька, 11б, 280-79-92

13. Управління житлово-комунал��но��о г��сподарства Печерської районної у м. ����єві державної адміні��трації

вул. Московська, 37/2, 254-50-35

14. Районне управлінн�� ГУ МВС України в ��. Києві Печ��рс��кого району

вул. Московс��ка, 30, 280-61-18

15. Печерський р����онний суд у м. ��и��ві

вул. Хрещатик, 42а, 234-61-79

16. Печерський районний у м. Киє����і ві����ськовий к��м��саріат

вул. Командарма Каменева, д. 1, 285-88-96

17. Відділ тор��івлі та побутового обслу��овуван��я у Печерськом�� ����йоні м. Києва

вул. С��воров��, 15,��280-17-25

Корисн�� контакти Подільсь��ого району

1. ��од��л��ська державна адмін��страція:

– прийма��ьня Голо��и; ідділ ��о роботі зі зверненнями громадя��

м.����їв. Контракт������а площа, 2, тел. 226-20-26, каб. 10. т��л. 425-43-46, ка��.2, 4

2. Управління Пенсійного фонду в Подільсь��ому р��йоні м. Києва

м.Київ, вул. Волошська,36/38, тел.417-36-23

3. Под��льська міжрайон��а виконавча дирекція Київського міського відділ��ння фонду соціа����ь��ого ��трахування з тимчасової втрати пр��це��датності

м.К��їв, вул.Дегтярівська, 53-А, тел. 453-27-34

4. Правобережне в��дділення управ����ння виконавчої дирекц��ї Фонду соціа��ьного страх��вання від нещасних в��падків на виробницт��і та професійних захворюван����

��.Київ, вул.Фрунзе,160-Б, тел. 492-05-97, 492-05-98

5. В��дділ підприємницької діял��ності та регуляторної політики

м.Київ, вул.��Констянтинівська, 9/6, тел. 417-53-31

6. Подільський районний центр з��йнятості

м. Київ, вул.��Ма��шала Гречка, 20-А, тел. 427-04-06

7.��Відділ підприємницької діяль��ості, регул��торної політики та видач�� дозвільних документів РДА Подільського району

м.Київ, ву��..Ко��стянти��івська,9, ����ел. 417-87-92

8. Управлі��ня освіти ��ДА Подільському районі м. Києва

м.Київ,��вул. Введенська, 35, тел. 425-04-77

9. Подільський районний у м. Києві ������тр соціальних служб для сім’ї, дітей т�� молоді

м.Київ, вул. Мостицька,20,��тел.460-44-44

10. Відділення статистики у Под��льському райо��і м. Киє��а

м.Київ, вул.Конста��тинівська,9, те��. 417-57-87

11. Управління Д��ржавного казначейства у Поділ��ському районі м. Києва

м.Киї��, вул. Межигірська,25,����тел. 462-54-49

12. Подільське район����е упр��влі��н�� юстиці������ у м. Києві

��.К��їв, Пр.-т Г.Г��нгадзе, 5-Б, тел. 463-33-10

13. Управління житлово-комунального господарства Подільської районної у м. Києві державної адм����ніс��рації

м.Київ, вул. Констян��инівська, 22/17, офіс 26,��тел. 417-44-62, 425-10-72

14. Поді����ьське райо��не упр����ління ГУ МВС України в м. Киє��і

м.Киї��, в��л. Хори��а, 20, тел. 425-24-34

15. По��ільський райо����ний суд у м. Києві

м.Київ, вул.. Хорива,21, тел. 425-43-13

16. Подільський рай��нний у м. ��иєві військовий ����оміс��ріат

м.Київ,�� вул. Саг��йдачног��,20/2, тел. 417-63-62

17. Відділ тор��івлі та побутового обслуговування у Подільському ��айоні м. Києва

м.Київ, вул. Борис��глібська,14, тел. 425-14-13, 417-44-45

Корисні ��о��та��ти Святош������нського райо��у

1. ��вятош��нська районна у м. Києві державна ��дміністрація:

– ������рий��альня Голови;��- відділ по роботі зі звер��еннями громадян

п��осп. Перем��ги, 97, тел.424-30-06,��в��л. Львівсь��а, 8/6, те��.424-21-45

2. Управління Пенсій��ого фонд�� України в Святошинському районі м. Києва

вул. Академі��а Корольова, буд. 5А, тел.273-42-23, тел.276-12-50 (гаряч���� лінія)

3. Св��тош��нська міжрайонна в��конавча дирекція Ки��вського міського від��ілен��я фонду ��оціа����ьного страхування з тимчасово�� вт����ти працездатності

вул. Дегтярівсь��а, 53А, 4 поверх, те��.456-00-35

4. Святошинсь��ий відділ Управління ви��онавчої дирекції Фонду соціального страхування ��ід нещасних ��ипадків н�� виробниц����ві та професійних захворювань

вул. Маршал�� Гречка, 9 (вхід з двору), тел. 503-81-66, тел. 503-81-67

5. С��ятош��нс��кий районний центр зайнятості

вул. Як��б�� Коласа, 19А, т��л.407-26-14, 

6. Відділ з питань регулятор��ої політики, ��і��приємн����ц��ва та вид��чі докуме����і�� дозвільного хара��теру Святошинської районної у м. ��иєві держав��ої адмініс��р��ції

пр. П��ремоги, 97 тел.452-07-29, ��ел.424-74-80

7. Уп��авління освіти Святошинської рай��нної у м. К��єві державної адміністрації

вул. Якуба Коласа, 6а, тел.403-30-03, 

8. Святошинський ��а����нний у м. Києві центр соціальних служб ��ля сім’ї, дітей та м������о����

просп. Леся Курба��а, 18Г, 10 під’їз��, тел. 274-18-99, тел. 274-18-33

9. В��дділення статистики у Святошинському р��йоні м. Києва

бу����ьв. Рола��а Ромена, 4, тел. 276-71-18. 

10. Упра��ління Державного казн��чейства у Святош��нському р��йоні м. Києва

вул. Генерала ��ітрука, 8А, тел. 423-55-20

11. С��ятошинс��к�� районне ��правлін��я юстиції у м. Києві

вул. Гн����та Юри, 9, тел. 407-11-36, тел. 407-11-42

12. Управління житлово-комунального господарств�� Святошинської районно���� у ��. Киє��і державної адм��н����стра����ії

пр. Перем��ги, 97,��те��. 424-82-52

13. Святошинське рай��нне уп��авління ГУ МВС України в м. Києві

����-т П��рем��ги, 109, тел. 424-03-41, тел. 423-90-76

14. Свято��инський районний ��уд у м. Києві

вул. Якуба Коласа, 27А, вул. Жилянська, 142, тел. 407-94-89, тел. 236-52-31

15. С��ятошинський р����йонний у м. Києві ��ійсь��овий комісаріат

вул. ����ригорія Оніскевича, 1, тел. 424-10-24

16. Відділ т��рг����в��і та споживчого ринку Святоши��ської районної у м. Києві держ��вної адміністрації

п��. Пер��м��ги, 97, тел. 424-32-15, 

Корисні контакт�� Солом’я��ського району

1. Солом’янська р����йонна в м. Києві державн�� ��дміністрац��я:

– приймальня ��оло��и; відділ по роботі зі зверненнями громад����н

03151, м.К����в, Пр-т. ��овітрофлотський, 41, тел. 226-20-88

2. Управління Пенсійно��о фонду в Солом’янськом�� районі м. Києва

0315, м. Київ, Вул. Керченська, 5а, тел.245-75-37,

3. Голосіївська міжрайонна виконавч�� дирекція Київського міськ��го відді��ення фонду соціального страхування з ти��часової втрати працездатності

03133, ��. Київ-133, вул. Д��гт������ів��ька, 53-А те��. 456-09-98, 455-60-88

4. Солом’янський відділ ��правління ви����онавчої дирекції Фонду соціальн��го страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних за��вор��в��н��

04073, м. Київ, вул.Фрунзе,160 корп. Б те��. 596-40-45

5. ��п��авління з питань розвитку підприєм��и��тва та регуляторної політики у Солом’янсь����ому районі ��. Києва

Відділ підприємницької діяльності та регул��торної політики

03020, ����. Київ, пр-т Повітроф��отський, 41 те��. 207-09-85

6. С��лом���янський районний це����тр ��айнятості нас��лення

03033, ����.Київ, Вул.Жилянська, 47-б Те��.245-70-39

7. Відділ п��дприємницької діяльності, регуля��орної політики та в��дачі д��звільни�� документів РДА Солом’янсько���� району

03020, м. Київ, пр-т Повітрофлотський, 41 тел. 207-09-85

8. Управління освіти Р��А у Солом’��нському районі м. Києва

03087, м. ��иїв, вул. Пітерська,12, тел.242-21-71

9. Солом’ян��ьк��й районний у м. Києві центр со��іальних служб для сім’ї, діт��й та молоді

03037, м. Київ, вул. Макс��ма Кривоноса,21 тел.243-75-26

10. Ві����ділення статистики у ������о�����янському ра��оні м. Києва

03186, м.Київ, Пр-т. Повітрофлотськ��й, 40а Тел.248-95-83

11.����Управління Дер��авного казначейства у Солом’янс������к��му районі м. Києва

03067, м.Київ, Вул.Г��рматна, 31, ��е��.456-32-23

12. Соломян��ьке районн�� ��правління юсти��і�� у м. Києв��

03186,м.Київ,Пр-т . Повітрофлотський, 40а, тел.248-34-06

13. Управління житлово-к��мунал��н��го господарст��а Со����ом’янськ��ї районної у ����. ��иєві дер��������авної адмін��с��рації

03020, м. Київ, ��р-т По��і��р��флотськи��, 41 тел.207-09-60

14. Сол������’янське районне управління ГУ МВС Укр��ї��и в м. Києві

03151,м.Київ, Пр-т. Повітрофлотський,49, тел. 275-25-77

15. Солом’янський районний суд у м. Києві

03680, м.Київ, Вул.М.��ривоноса, 25 Тел.249-79-28

16. Солом’янський районний у м. Ки��ві військовий коміс��ріат

03151,м.Ки��в, Вул.Іск��івська,5а, тел.241-13-25

17. Відділ т��ргі��лі та побутового об������уго����уван��я у С����лом’янському районі м. Києва

03020, м. Київ,����р-т Повітр��ф����о��ський, 41, тел. 248-59-66

Корисні к��нтакти Шевченківського ра����о��у

1. Шевченківськ�� державна адміністрація:

приймальня ��ол��ви; відділ по роботі ��і зв��рненнями громадян 01030,

м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 24,��226-23-52. 235-35-73; 234-06-71

2. Управлін��я Пенсійног�� фонду в Шевченківському ��ай��ні м. ��иє����а 01054,

м. Київ, в����л. Во��о��������ського, 29 486-34-56

3. Подільська між��айо��на виконавча ��������ирекція Київського місь����ого ві��д��лення фонду соціального страх��������ння з тимчас��вої втрати ��р��цезда����ості ��бслуговує Шевченкі��с��кий район.

03113, м. Ки��в, вул. Дегтярівська 53-��, 453-27-34; 453-27-28

4. Ф��нд соціального страхування від нещасних вип��дків на виробництві та проф��сійни�� захв��рювань України обс��уговує Шевченків��ький район.

03113, м. Київ, п��р. Арт��лері��ський, 7-9, 585-20-14

5. Ше��ченківський центр ��айнятості

03148, м. Київ, вул. Я. Коласа, 19-а, 403-83-12

6. Відділ регул��������о��ної полі��ики, пі����приємництва та видачі докуме��тів дозвіл��ного характ��ру РДА Ше����енківсь����ого райо��у

01030, м. Ки������, ��ул. Б. Хме����ьн��ць��ого, 24,  235-09-53; 235-32-16

7. Управління освіти РДА в Шевченківському районі м. Києва

04119, м. Ки��в, вул. Зоологічн����, 6-а, 489-02-50

8. ��евченківськ��й районний у м. Ки��ві центр соціальн��х служб для сім’ї, дітей та мол��ді

04111, ��. ����и��в, вул. Саратовська, 20,��422-04-75

9. ����������ідділе��ня ста��ист��ки в Шевче��ківсько��у районі м. Києва

01034, м. ������їв, ву��. Пушкінс��к��, 8-б, 235-77-64,��

10. Управління Д����ржавного казнач��������йства у Шевченк��вському район�� м. Києва

04128, м. К��їв, вул, Т��п��л��ва, 28-а, 422-12-08.��

11. Шев��енківське р��йонне упр������вл��ння юстиц��ї у м. К��єві

01032, ������. ������иїв, вул. Саксаганського, 110, 234-76-30

12. Управління ж����т��ово-комуна��ьног�� господ��рства РД�� в ��евч��нківськ����му районі.

01030, м. Киї����, ��-р Т. Шевченка, 26/4, 234-54-39

13. Районне ����равління ��У МВС Укра��ни в м. Києві Шевченківськ��го району.

04050, м. Киів, вул., Герцен��, 9, 486-03-06.

14. Ше����ч��нківський район��ий суд у ��. Києві

04655, ��ул. Сми����но��а-Ласточ��іна, 10-��, 272-32-85

15. Шевченківськи�� районний у м. К��єві вій��ьковий комісаріат

04111, м. Ки��в, ву��. С��л��тна, 4, 443-93-02

16. Відділ торгі��лі та по����утового об��луговуван��я в Шевченківс��кому районі м. ��иєва

01030, м. Київ, ��ул. Б. Хмельницько��о, 24, 235-12-31