До посольства Туреччини в Києві несуть квіти

29 Червня 2016 14:23

Ëþäè ïðèíåñëè öâåòû ê ïîñîëüñòâó Òóðöèè â Êèåâå â ïàìÿòü î æåðòâàõ òåðàêòà â ñòàìáóëüñêîì àýðîïîðòó, 29 èþíÿ 2016 ã.  ìåæäóíàðîäíîì òåðìèíàëå àýðîïîðòà "Àòàòþðê" â Ñòàìáóëå âå÷åðîì 28 èþíÿ ïðîèçîøëè âçðûâû. Ïî ìåíüøåé ìåðå 36 ÷åëîâåê ïîãèáëè, áîëåå 140 ðàíåíû. Ñðåäè æåðòâ òåðàêòà åñòü óêðàèíêà. Ôîòî Ñîêîëîâñêàÿ Èííà / ÓÍÈÀÍ

У Києві почали приносити квіти до Посольства Туреччини / Фото УНІАН

Як повідомляє  УНІАН, вранці біля входу до посольства можна було побачити кілька букетів квітів. Як повідомляв УНІАН, ввечері 28 червня у міжнародному терміналі аеропорту Стамбула в результаті атаки смертників сталися два вибухи. За останніми даними, в результаті теракту загинули щонайменше 43 людини, черед яких 13 іноземців. Зокрема, і одна українка.

000